loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

Polska Szkoła w Putney działa w soboty rano od godz. 9.00 do 12.30, za wyjątkiem przerw semestralnych. Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły musi być zarejestrowane a rodzice zobowiązani są do uiszczania należnych opłat.

Uczęszczanie do Polskiej Szkoły jest dobrowolne i, zgodnie z angielskim prawem, stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia (w dodatku do pełnej edukacji szkolnej).

 

1. Przywożenie i odbiór dzieci

 

1.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11-go roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do rozpoczęcia lekcji o godzinie 9.15.

1.2 Odbiór

Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu szkoły po zakończonych zajeciach szkolnych. Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyżurującego dorosłego, o tym fakcie i podanie nazwiska osoby upoważnionej.

Dzieci powyżej 11-go roku życia mogą po skończonych lekcjach samodzielnie opuszczać teren szkoły bez towarzyszacej osoby dorosłej, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody.

Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie o godz. 12.30.

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym szkoły telefonując na numer szkoły (tel. 07973 301 638). W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną. Rodzice dyżurujący są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się, że dzieci nie opuszczają samowolnie terenu szkoły. Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się rodzica, dyżurujący rodzice po upływie około 15 minut, będą starali się telefonicznie skontaktować z rodzicem dziecka, a w tym czasie dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego.

1.3 Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka) których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym.

W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny, dyżurujący rodzic może skontaktować się z policją lub Social Services w Wandsworth (tel. 020 8871 7405) po poradę lub pomoc.

Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody rodziców.

 

2. Nieobecność

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecości dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

 

3. Nagłe przypadki i zdrowie

W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym natychmiastowo poinformowani.Przy małych obrażeniach dyżurujący rodzic lub nauczyciel przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego do momentu, gdy jest gotowe żeby wrócić do klasy lub do czasu odbioru przez rodzica.Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia.Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby na które dziecko choruje (n.p. asthma, padaczka,alergie). Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom chorującym na przewlekłe choroby, jednakże w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu rodziców, nauczyciel
lub dyżurny może zgodzić się na podanie w sytuacjach nagłych odpowiednich leków dziecku.

 

4. Fotografowanie

Szkoła będzie ubiegała się o zgodę rodziców na robienie dzieciom zdjęć podczas zajęć lub uroczystości szkolnych.

 

5. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie gminy lokalnej Merton (Safeguarding Children in Merton z maja 2002 r.).

 

6. Narkotyki, lekarstwa i używki

Narkotyki i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może całkowicie wykluczyć ze szkoły dziecko, które zażywa lub rozprowadza w/w substancje, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy.

Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie papierosów przez uczniów na terenie szkoły jest surowo zabronione.

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668