loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

 1. Celem Koła Rodzicielskiego jest udostępnienie dzieciom warunków do nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii Polski oraz poznania kultury i obyczajów polskich wraz z możliwością przygotowania do egzaminów państwowych na poziomie GCSEAS i A2.

 2. Aby osiągnąć powyższy cel, Koło stawia przed sobą następujące zadania:

  1. wyszukanie wykwalifikowanego kierownictwa i kadry nauczycielskiej;

  2. wynajęcie odpowiedniego lokalu, w którym mogłyby się odbywać lekcje;

  3. zdobywanie funduszy na pokrycie kosztów szkoły tj.: na zwrot kosztów kadry szkolnej, zakup książek szkolnych, pomocy naukowych, wycieczek w celach naukowych itp. drogą zbierania składek, organizowania zabaw, festynów, koncertów i innych imprez szkolnych.

 3. Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do szkoły stają się automatycznie członkami Koła. Członkostwo Koła dostępne jest też dla każdego, kto byłby zainteresowany potrzebami i rozwojem szkoły. Powyższe osoby przyjmowane będą do Koła decyzją Zarządu, na wniosek dwóch członków Koła.

 4. Walne Zebranie

  1. Walne Zebrania Koła Rodzicielskiego zwołuje się najpóźniej do 30-go listopada danego roku szkolnego. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zebraniu Dyrektora, Prezesa lub Skarbnika, a także z innych powodów niezależnych od Zarządu, zebranie może zostać przełożone na grudzień.

  2. Kworum Walnego Zebrania stanowi 20 członków. Głosowania dokonuje się wyłącznie osobiście. Każdy z uczestników dysponuje jednym głosem.

  3. Uczestnicy Walnego Zebrania, dokonują wyboru na roczną kadencję: Prezesa, wszystkich dwunastu członków Zarządu, trzech członków wspierających tzw. obserwatorów (bez prawa głosowania) oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej. Kandydaci na stanowisko Prezesa muszą posiadać, co najmniej, roczny staż działalności w Zarządzie Szkoły a także poparcie dwóch członków Zarządu bieżącej kadencji. W przypadku zaistniena sytuacji gdzie żaden z istniejących członków nie jest chętny do pełniena funkcji Prezesa, mogą być rozpatrzone inne kandydatury rodzicielskie.

  4. Kandydatury na członka Zarządu Szkoły lub obserwatora, wraz z listem motywacyjnym(*), należy składać do Prezesa bieżącej kadencji, przed terminem Walnego Zebrania lub na Walnym Zebraniu.

  5. Każdy kandydat na członka Zarządu musi miec poparcie co najmniej dwoch członków Kola Rodzicielskiego.

 5. Zarząd Koła

  1. Zarząd Koła składa się z:

   1. Prezesa, dwunastu członków oraz trzech obserwatorów wybieranych na Walnym Zebraniu Koła Rodzicielskiego, po należytym ich zgłoszeniu i poparciu ich kandydatur, oraz

   2. Dyrektora Szkoły wybieranego z urzędu.

  2. Członek Zarządu wybrany na Walnym Zebraniu pełni swe funkcje przez cały rok szkolny (kadencję).

  3. Każdy członek Zarządu, który pełnił funkcje przez rok, ustępuje. Jeżeli jest dalej zainteresowany pełnieniem tej funkcji może być wybrany ponownie, jeśli przedłoży swoją kandydaturę na rok następny.

  4. W wypadku wakatu w okresie między dwoma Walnymi Zebraniami, Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka, który ustępuje wraz z Zarządem przy końcu kadencji.

  5. Zarząd ma prawo dokooptować dodatkowych członków do poszczególnych komitetów.

  6. Zarząd powinien zebrać się co najmniej trzy razy w okresie przed następnym Walnym Zebraniem Koła.

  7. Zarząd nowej kadencji wyłania spośród swych członków: Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozycje te muszą mieć poparcie Prezesa i Dyrektora Szkoły.

  8. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decydujący jest głos Prezesa.

  9. Zebranie Zarządu musi odbyć się przy udziale przynajmniej sześciu członków wliczając Prezesa i/lub Sekretarza.

  10. W wypadku samowolnego podejmowania decyzji przez członka(ów) Zarządu, działalności szkodliwej dla szkoły lub nie wywiązywanie sie z przyjętych na siebie obowiązków, Zarząd ma prawo zwykłą większością głosów podjąć decyzję o zawieszeniu lub natychmiastowym odwołaniu członka(ów) Zarządu z pełnionej funkcji. Głosowania dokonuje się wyłącznie osobiście. Zawieszony lub odwolany z funkcji członek Zarządu traci na stale prawo do ponownego kandydowania do Zarządu. Zawieszony lub odwolany członek Zarządu ma prawo jednorazowego odwołania się od decyzji Zarządu: (i) w pierwszej instancji do Komisji Rewizyjnej, (ii) w drugiej instancji do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  11. Głosowanie Zarządu musi być podjęte w obecności Prezesa lub Vice-Prezesa zarządu; w przeciwnym wypadku nie ma ono mocy wykonawczej.

 6. Zarząd mianuje Dyrektora Szkoły i aprobuje skład grona nauczycielskiego, przedstawiony przez Dyrektora.

 7. Każda propozycja zmiany regulaminu Koła winna być przedstawiona Sekretarzowi na piśmie na co najmniej 28 dni przed Walnym Zebraniem Koła. Każda zmiana regulaminu musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów na Walnym Zebraniu. Każdy stawiany pod głosowanie wniosek, musi być poparty przez dwóch członków.

 8. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez szkołę wymagają zatwierdzenia przez Zarząd. Wszelkie dobra materialne oraz intelektualne zakupione lub pozyskane poprzez realizację tych inicjatyw, stanowią własność szkoły i pozostają do jej całkowitej dyspozycji.

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668